هویت جنسی و مناسبات قدرت در سینما از منظر تحلیل گفتمان انتقادی

تحلیل و بررسی مولفه های قدرت و هویت جنسی با رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان در سینما

110,000 تومان

نویسنده

دکتر زهره صفوی زاده

منا خدابخش